LATVIJAS VĒSTNESIS: oficiālie paziņojumi / cena
Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. Turpinot lietot šo vietni, jūs piekrītat sīkdatņu izmantošanai. Uzzināt vairāk.
LAPAS KARTE SAITES RSS
Oficiālie paziņojumi
Iesniegšana
Apliecinājumi
Cenas
Normatīvie akti
Abonēšana / Iegāde
Grāmatas
Reklāma
 
 
 

CENAS

 

Oficiālās publikācijas un tās pieejamības nodrošināšanas izmaksas sedz no maksas par oficiālo publikāciju, kuru maksā informācijas iesniedzējs, ja Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā (OPTIL) vai Ministru kabineta (MK) noteikumos nav paredzēts citādi.

MK nosaka maksas apmēru par oficiālo publikāciju, maksas iekasēšanas kārtību un atvieglojumus (OPTIL, 13. pants).

MK noteikumi Nr. 65. Oficiālo publikāciju noteikumi” stājās spēkā ar 2013. gada 2. februārī. To pielikumā noteikti gan maksas apmēri, gan atvieglojumi.

Samaksu par oficiālo publikāciju veic pirms oficiālās publikācijas publicēšanas, ja citi ārējie normatīvie akti vai vienošanās ar oficiālā izdevuma izdevēju nenosaka citu maksāšanas kārtību (Oficiālo publikāciju noteikumi, 13. punkts).

Oficiālās publikācijas maksas apmēri
 
Informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri
 
Maksas atbrīvojumi un atvieglojumi
 
Paātrinātā publikācija
 

 

Oficiālās publikācijas maksas un informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri

I. Oficiālās publikācijas maksas apmēri
(spēkā ar 21.09.2013.; 2. pielikums - cenas EUR - ar 01.01.2014.*)

1.Komercreģistra ziņasMērvienībaCena (EUR)
 1.1. Jauns komersants, tai skaitā pēc reorganizācijas (jauns reģistrācijas numurs) gab. 27,03
 1.2. Jauna Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstoša sabiedrība ar ierobežotu atbildību (jauns reģistrācijas numurs) gab. 14,23
 1.3. Jauns individuālais komersants vai komersanta filiāle gab. 18,50
 1.4. Ziņas, kas saistītas ar komersanta dibināšanas dokumentiem, reorganizācijas līguma projektu un to grozījumiem gab. 9,25
 1.5. Ziņas, ja izdara vairākus grozījumus viena komersanta komercreģistra ierakstos un dibināšanas dokumentos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus gab. 9,25
 1.6. Citi komercreģistra ieraksti gab. 9,25
 1.7. Kļūdu labojumi gab. 5,90

 

2.Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ziņasMērvienībaCena (EUR)
2.1. Ziņas par ierakstu vai ieraksta grozījumu veikšanu Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistrā gab. 9,25
2.2. Ziņas, ja izdara vairākus grozījumus vienas Eiropas ekonomisko interešu grupas reģistra ierakstos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus gab. 9,25
2.3. Citi Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ieraksti gab. 9,25
2.4. Kļūdu labojumi gab. 5,90

 

3.Uzņēmumu reģistra žurnāla ziņasMērvienībaCena (EUR)
3.1. Jauna kooperatīvā sabiedrība gab. 27,03
3.2. Jauna zemnieka vai zvejnieka saimniecība gab. 18,50
3.3. Jauns individuālais (ģimenes) uzņēmums gab. 18,50
3.4. Filiāle gab. 18,50
3.5. Grozījumi vai izmaiņas uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstos gab. 9,25
3.6. Ziņas, ja izdara vairākus grozījumus viena uzņēmumu reģistra žurnāla ierakstītā subjekta žurnāla ierakstos un dibināšanas dokumentos, kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus gab. 9,25
3.7. Citi uzņēmumu reģistra žurnāla ieraksti gab. 9,25
3.8. Kļūdu labojumi gab. 5,90

 

4.Paziņojumi akcionāriem, dalībniekiem, biedriemMērvienībaCena (EUR)
4.1. Paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 39,13
4.2. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 500 rakstu zīmēm rakstu zīme 0,078
4.3. Par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes rakstu zīme 0,047

 

5.Darbības pārskatiMērvienībaCena (EUR)
5.1. Paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 39,13
5.2. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 500 rakstu zīmēm rakstu zīme 0,078
5.3. Par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes rakstu zīme 0,047

 

6.Paziņojumi kreditoriem vai maksātnespējaMērvienībaCena (EUR)
6.1. Paziņojums gab. 17,07

 

7.Laulāto mantiskās attiecībasMērvienībaCena (EUR)
7.1. Paziņojums gab. 9,25

 

8.Politisko partiju reģistra ziņasMērvienībaCena (EUR)
8.1. Politiskās partijas vai to apvienības reģistrācija reģistrā gab. 27,03
8.2. Citi politisko partiju reģistra ieraksti un grozījumi gab. 9,25
8.3. Ziņas, ja izdara vairākus grozījumus vienas partijas partiju reģistra ierakstos,
kas reģistrācijai pieteikti vienlaikus
gab. 9,25
8.4. Kļūdu labojumi gab. 5,90

 

9.Paziņojumi par teritoriālo plānošanu
MērvienībaCena (EUR)
9.1. Paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 39,13
9.2. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 500 rakstu zīmēm rakstu zīme 0,078
9.3. Par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes rakstu zīme 0,047

 

 10.Izsoles
MērvienībaCena (EUR)
10.1. Paziņojums līdz 600 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 28,46
10.2. Paziņojums no 601 līdz 900 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 35,57
10.3. Paziņojums no 901 līdz 1200 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 49,80
10.4. Paziņojums no 1201 līdz 1500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 64,03
10.5. Paziņojums no 1501 līdz 1800 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 78,26
10.6. Paziņojums no 1801 līdz 2600 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 92,49
10.7. Paziņojums no 2601 līdz 3600 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 135,17
10.8. Paziņojums no 3601 līdz 4900 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 184,97
10.9. Paziņojums no 4901 līdz 6700 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 213,43
10.10. Paziņojums no 6701 līdz 10 000 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 298,80
10.11. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 10 000 rakstu zīmēm rakstu zīme 0,047

 

11.Privatizācijas ziņas
MērvienībaCena (EUR)
11.1. Paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 39,13
11.2. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 500 rakstu zīmēm rakstu zīme 0,078
11.3. Par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes rakstu zīme 0,047

 

12.Piegādes un darbu izpildes pasūtījumi
MērvienībaCena (EUR)
12.1. Paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 39,13
12.2. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 500 rakstu zīmēm rakstu zīme 0,078
12.3. Par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes rakstu zīme 0,047

 

13.Amatu konkursu ziņas
MērvienībaCena (EUR)
13.1. Izsludināšana vai atkārtota izsludināšana gab. 18,50
13.2. Bez amatu konkursu rezultātu oficiālas paziņošanas gab. 17,07

 

14.Mantojumu ziņas
MērvienībaCena (EUR)
14.1. Paziņojums ar Latvijas zvērināta notāra sastādītu tekstu gab. 11,38

Mantojuma ziņu oficiālo paziņojumu sagatavo, nosūta un apmaksā notārs.

 

15.Uzaicinājumi uz tiesu vai nokārtot saistības
MērvienībaCena (EUR)
15.1. Paziņojums gab. 14,23

 

16.Tiesu nolēmumi
MērvienībaCena (EUR)
16.1. Paziņojums gab. 9,25 

 

17.Promocijas darbi
MērvienībaCena (EUR)
17.1. Paziņojums gab. 9,25

 

18.Pašvaldību saistošie noteikumi
MērvienībaCena (EUR)
18.1. Noteikumi rakstu zīme 0,0235 

 

19.Dokumentu un zīmogu atsaukumi
MērvienībaCena (EUR)
19.1. Paziņojums gab. 11,38

 

20.Pilnvaru atsaukumi
MērvienībaCena (EUR)
20.1. Paziņojums gab. 11,38

Pilnvaras atsaukuma oficiālo paziņojumu sagatavo, nosūta un apmaksā notārs.

 

21.Citas publikācijas
MērvienībaCena (EUR)
21.1. Paziņojums līdz 500 rakstu zīmēm (ieskaitot) gab. 39,13
21.2. Par katru nākamo rakstu zīmi pēc 500 rakstu zīmēm rakstu zīmes 0,078
21.3. Par katru nākamo rakstu zīmi no 10001 rakstu zīmes rakstu zīmes 0,047

 

22.Papildu maksājumi
MērvienībaCena (EUR)
22.1. Attēls, kas prasa papildu nestandarta apstrādi (piemēram, klienta logo) gab. 19,92

 

23.Tieslietu ministrijas informācija
MērvienībaCena (EUR)
23.1. Par darījumiem ar zemes īpašumiem, kuru rezultātā nekustamo īpašumu ieguvušas likuma "Par zemes privatizāciju lauku apvidos" 28.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un ceturtajā daļā minētās personas un likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 20.panta pirmās daļas 3.punkta "b" apakšpunktā un otrajā daļā minētās personas subjekts 0,14

 

II. Informācijas atkalizmantošanas maksas apmēri par dokumentiem elektroniskā formā, standartizētā apjomā un izmantojot specializētas sagatavošanas metodes**

 

Nr.Informācijas veidsMērvienībaCena (EUR)
1. Dokuments gab. 0,57
2. Oficiālo publikāciju viena grupa (mēnesī) gab. 21,34
3. Oficiālo publikāciju visas grupa (mēnesī) komplekts 128,06

 

* Ministru kabineta noteikumi Nr. 869 "Grozījumi Ministru kabineta 2013. gada 29. janvāra noteikumos Nr. 65 "Oficiālo publikāciju noteikumi""

Piezīme. ** Izņemot ziņas no komercreģistra, uzņēmumu reģistra žurnāla, politisko partiju reģistra, Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra un paziņojumus par laulāto mantiskajām attiecībām. Minēto ziņu atkalizmantošanu organizē Uzņēmumu reģistra informācijas sistēmas turētājs saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likuma 18. panta otro daļu.

 

Maksas atbrīvojumi un atvieglojumi

Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likums nosaka, ka par oficiālo publikāciju nemaksā:

 • tie informācijas iesniedzēji, kuri iesniedz publicēšanai OPTIL 4., 5., 6. un 7. pantā un 10. panta otrajā daļā minēto informāciju;
 • no valsts budžeta finansētās valsts iestādes, kuras iesniedz publicēšanai tādus tiesību aktus, kuru publicēšanu oficiālajā izdevumā paredz ārējie normatīvie akti

(OPTIL, 13. panta 2.daļa)

Papildu situācijas, kad iesniedzējam nav jāmaksā par noteiktu ierakstu grupu oficiālo publikāciju, uzskaitītas Oficiālo publikāciju noteikumu 4., 5., un 6. punktos.

 

Maksas atvieglojumi:

 • 50% apmērā piešķir:
  • personām līdz 18 gadu vecumam ar invaliditāti,
  • personām ar I vai II grupas invaliditāti,
  • personām, kas saņem vecuma pensiju,
  • politiski represētajām personām,
  • maznodrošinātas vai trūcīgas ģimenes locekļiem un maznodrošinātām vai trūcīgām personām, kas ir informācijas radītājas.

Minētie atvieglojumi nav attiecināmi uz uzņēmumu reģistra žurnāla, komercreģistra, politisko partiju reģistra, laulāto mantisko attiecību reģistra un Eiropas ekonomisko interešu grupu reģistra ierakstu oficiālajām publikācijām.

(Oficiālo publikāciju noteikumi, 9. punkts)

 • 90% apmērā piemēro oficiālajai publikācijai, kas saistīta ar tiesu iestāžu paziņojumiem, ja to oficiālu publicēšanu paredz ārējie normatīvie akti un tiesas izdevumus uzņēmusies valsts.

(Oficiālo publikāciju noteikumi, 10. punkts)

 • 90% apmērā piemēro oficiālajai publikācijai, kas saistīta ar piedziņu izpildu lietās, kurās piedzinējs atbrīvots no sprieduma izpildes izdevumu samaksas.

(Oficiālo publikāciju noteikumi, 11. punkts)

Ja ziņas vai ieraksti ir saistīti ar Komerclikuma 185.1 panta pirmās daļas noteikumiem atbilstošas sabiedrības ar ierobežotu atbildību pamatkapitāla palielināšanu, līdz 2013. gada 31. decembrim maksa par to izsludināšanu ir četri lati.

 

Papildu pakalpojums: paātrināta publikācija

 

 • Ja informācijas iesniedzējs vēlas informāciju publicēt konkrētā oficiālā izdevuma izdošanas datumā vai tuvākajā oficiālā izdevuma laidienā, iesniedzot informāciju līdz pulksten 12.00 dienu iepriekš, oficiālās publikācijas maksai piemēro koeficientu 1,5.

(Oficiālo publikāciju noteikumi, 12. punkts)

PVN

PVN netiek piemērots saskaņā ar likuma "Pievienotās vērtības nodokļa likums" 3. panta 8. daļu.

 

Publikācijas apliecinājumsMērvienībaCena (EUR)
Nosūtīts pa pastu uz klienta norādīto adresi gab. 1,42
Izsniegts klientam Klientu centrā gab. 0,71
E-apliecinājums (saite uz publikāciju izdevumā nosūtīta klientam uz e-pastu) gab. 0,70 

 

jauna zemnieka vai zvejnieka saimniecība

Klientu centrs

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
Skatīt kartē


T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

Rekvizīti

Darba laiks

1.
no 4
 

Der zināt

Paātrināta publikācija

Ja informācijas iesniedzējs vēlas:

 • informāciju publicēt konkrētā oficiālā izdevuma izdošanas datumā;
 • tuvākajā oficiālā izdevuma laidienā, iesniedzot informāciju līdz pulksten 12.00 dienu iepriekš,

oficiālās publikācijas maksai piemēro koeficientu 1,5.

 
 

Meklē pēc datuma!

 

 
Klientu centrs
(oficiālo paziņojumu iesniegšanai u.c. pakalpojumi)

Ieeja: no Bruņinieku 53
Pasta adrese: Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011

T.: 67898741
T.: 67898738
F.: 67898745
E-pasts: slud@lv.lv

8000 6000
Bezmaksas informatīvais tālrunis
Juridiskā adrese

Bruņinieku 41, Rīga, LV-1011
T.: 67310675
F.: 67312190
E-pasts: info@lv.lv

© 2011 VSIA „Latvijas Vēstnesis”
Ikvienam ir tiesības būt informētam par savām tiesībām un pienākumiem.
Latvijas Republikā oficiālo publikāciju – drošu un visiem pieejamu informāciju - nodrošina oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” (kapitāla daļu turētāja ir Tieslietu ministrija).