Drukas resursa adrese: https://www.lv.lv/?menu=aktualitates&sid=124&id=0
Drukas datums: 13.11.2018.
Drukas laiks: 03:03:05
Oficiālā izdevēja vēsture

 • 1918. gada 18. novembris – proklamēta Latvijas valsts.
 • 1918. gada 7. decembris – lēmums par valsts informācijas avota izveidi. Šī diena iezīmē oficiālā izdevēja institūcijas aizsākumus jaunajā Latvijas valstī.
 • 1918. gada 14. decembris – pirmais oficiālā laikraksta “Pagaidu Valdības Vēstnesis” numurs. Pēdējais numurs iznāca 28. decembrī. Kad Rīga nonāca lielinieku rokās, Pagaidu valdība patvēras uz kuģa Liepājā. Pagāja vairāk nekā 7 mēneši, līdz Latvijā atkal sāka iznākt oficiozs.
 • 1920. gada 1. augusts –  sāk  iznākt „Valdības Vēstnesis”, joprojām kā Latvijas Pagaidu valdības oficiālais laikraksts.  No  1920. gada 12. jūnija – kā Latvijas valdības oficiālais laikraksts. Tā iznākšanu reiz ietekmēja tikai burtliču streiks. Okupācijas laiks – atsevišķa vēstures lappuse.
 • 1993. gada 25. februāris – iznāk oficiālā laikraksta “Latvijas Vēstnesis” 1. numurs. Mūsdienās oficiālais izdevums kā periodisks izdevums pieejams vietnē www.vestnesis.lv. Tas iznāk katru darba dienu un pēc nepieciešamības brīvdienās. To izdod oficiālais izdevējs, ar tādu pašu nosaukumu, “Latvijas Vēstnesis”, kura valsts funkcijas – plašāks informatīvo pakalpojumu klāsts nekā pirmsākumos – ir noteiktas Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumā.

Jaunās valsts informācijas pirmavots

“Pēc protokola nolasīšanas, kuru saņem tāpat ar skaļiem aplausiem, priekšsēdētājs G. Zemgals paziņo, ka pamatojoties uz notikušo vienošanās faktu, tagad uz Latvijas Tautas padomi pārgājusi suverēnā vara.”

“G. Zemgals, Latvijas Tautas padomes sēdi slēdzot, griežas pie visiem tautas dzīvajiem spēkiem ar uzaicinājumu nākt palīgā pie grūtā Latvijas izveidošanas darba. Vienīgā mūsu vēlēšanās – lai Latvijai saules mūžs. Lai dzīvo demokrātiskā Latvija! Lielā sajūsmā trīs reizes atkal nodzied “Dievs, svētī Latviju!””

Tās ir rindas no Latvijas valsts pasludināšanas protokola 1918. gada 18. novembrī. Pēc nepilna mēneša – 14. decembrī – oficiālā laikraksta “Pagaidu Valdības Vēstnesis” pirmā numura pirmajā lapā ir publikācija “Latvijas valsts izsludināšana”, bet kā otra publikācija ir izklāsts par pašu jaunizveidoto oficiālo laikrakstu, tā satura tvērumu, struktūru un informācijas tiesisko jēgu. [1]

Jaunajai Latvijas valstij, kurā likumdevēja vara un izpildvara fomāli bija izveidota, kuras teritorija tobrīd atradās svešu spēku kontrolē un kuras iedzīvotājiem bija vēl pašiem jāaptver ideja par savu valsti, bija milzum daudz darba demokrātiskas un tiesiskas valsts pamatu izveidē. Šajos pirmsākumos viens no stratēģiski nozīmīgiem jautājumiem, kas bija jāatrisina, – valsts informācijas pirmavots.  

Latvijā darbojās privātie laikraksti un tiem bija nozīmīga loma ziņu izplatīšanā. Taču autoritatīvs, precīzs un uzticams informācijas avots valsts informācijas uzsludināšanā un izplatīšanā bija  tiesiska un arī prakstiska nepieciešamība. Vienlaikus tā bija labā prakse citās Eiropas valstīs.

Tā Pagaidu Valdība par vienu no saviem steidzamajiem uzdevumiem izvirzīja šo – izveidot ticamu un drošu informācijas avotu, kurā būtu visi “likumi un rīkojumi, kas pilsoņiem jāzina un jāievēro” un “ir vajadzība pēc viena šāda laikraksta, kurā varētu parādīties tiesu un citu iestāžu sludinājumi, lai tos varētu uzskatīt par vispārībai paziņotiem.” [2]

Četri vēsturiskie numuri

1918. gada 17. novembrī vairākas partijas nodibināja Latvijas Tautas padomi. Nākamajā dienā tagadējā Latvijas Nacionālā teātra ēkā proklamēta Latvijas Republika, pasludinot, ka Latvija ir patstāvīga, neatkarīga, demokrātiska valsts, kuras Satversmi tuvākajā nākotnē noteiks Satversmes sapulce un ka Tautas Padome kā augstāko izpildu varu Latvijā dibina Latvijas Pagaidu valdību.

19. novembrī apstiprināta Latvijas Pagaidu valdība ar Ministru prezidentu Kārli Ulmani priekšgalā.

1918. gada 7. decembra Pagaidu valdības sēdē izskatīti vienpadsmit jautājumi, un kā pirmais no tiem ir lēmums iedibināt oficiālo izdevēju, kura funkcija ir nodrošināt valsts informācijas publiskošanu:

“Pagaidu valdība atzīst par nepieciešamu izdot valdības orgānu zem nosaukuma “Pagaidu Valdības vēstnesis”. Orgānu izdot pie Pagaidu valdības Kancelejas 500 eksemplāros. Laikraksta vadīšanai pieņem J. Stumberga k[ung]u. Laikraksta izdošanai atļauj vajadzīgo kredītu.” [3]

Līdz pirmā numura izdošanai pagāja tikai nedēļa. Ievadrakstā par šī informācijas avota sūtību ir skaidrots, ka “šāda laikraksta iznākšana bija nepieciešami vajadzīga. Kā katra cita valsts, tā arī Latvijas valsts Pagaidu valdība nevar bez tā iztikt.” Tāpat pausts pieļāvums par attīstības iespējām nākotnē un noteikta informācijas tiesiskais statuss:

“Latvijā kā nelielā valstī varbūt pietiks ar Valdības Vēstnesi priekš visas viņas teritorijas, vismaz pirmajā laikā. Pagaidu Valdības Vēstnesī iespiestiem likumiem un rīkojumiem būs oficiāla un autentiska nozīme. Iestādēm un tiesām ir pienākums laikrakstu turēt un pēc viņa saņemšanas būs obligatoriski jāpieturas pie nodrukāto likumu un rīkojumu tieša satura.” [4]

Daži fakti par “Pagaidu Valdības Vēstnesi”:

 • Latvijas Pagaidu valdības oficiālais un viņas apakšorgānu laikraksts;
 • Iznāca 1918. gadā, no 14. līdz 28. decembrim;
 • Izdots un iespiests Rīgā. Dienasgaismu ieraudzīja 4 numuri;
 • Izdevējs – Latvijas Pagaidu valdība;
 • Augstums: 56 cm, biezums: 2-4 lpp, tirāža – 5000 eksemplāri;
 • Redaktors – Jēkabs Stumbergs (1918 XII):
  • Jēkabs Stumbergs (1866-1935) – žurnālists, jurists. Par oficiālā laikraksta redaktoru strādājis nepilnu mēnesi, līdz tā darbības piespiedu pārtraukšanai.

 • pēc Pagaidu valdības pārcelšanās uz Kurzemi laikrakstu vairs neizdeva.

“Valdības Vēstnesis”

Kad Latvijā radās iespēja, izpildvaras dienaskārtībā atkal nonāca jautājums par oficioza atjaunošanu.

No 1919. gada 1. augusta sāka iznākt “Valdības Vēstnesis”, kas ar šādu nosaukumu iznāca vairāk nekā 20 gadus līdz Latvijas okupācijai (1940. gada 6. augustā sāka iznākt Latvijas Padomju Sociālistiskās Republikas valdības oficiālais laikraksts, pēc tam to pārdēvāja).

“1919. g. 15. septembrī iesākās mana darbība “Valdības Vēstnesša” redakcijā. O. Nonāča laikā par atbildīgo redaktoru es tur nācu no 1920. g. 16. jūnija. Tas bija lielais latviešu cīņu un atbrīvošanas laikmets. Lielinieki bija izdzīti. Vidzeme ar Cēsu kaujām bija atbrīvota, drīz vien pēc tam, 1919. gada beigās, iztīrīja arī Vidzemes daļu un visu Kurzemi no Bermonta bandām. Latvijas vldība atgriežās no Liepājas Rīgā, visi priekā un steigā sāka ķerties uz visām pusēm tautas un valsts atkopšanas un izkopšanas darbā, kas bij toreiz tiešām ļoti grūts, jo uz postažām bija jāceļ jauna dzīve, vajadzības visur neizsakāmi lielas, bet mūsu rokas stipri tukšas,” tā “Manas dzīves atmiņu grāmatā” rakstīja Ārons Matīss, ilggadējs laikraksta redaktors.  

Daži fakti par “Valdības Vēstnesi”:

 • izdots un iespiests Rīgā;
 • sākotnēji iznāca katru dienu, izņemot pirmdienu un pēcsvētku dienas;
 • no 1920. gada aprīļa – katru dienu, izņemot svētdienas un svētku dienas;
 • no 1923. gada 6. marta līdz 15. martam vispārējā burtliču streika dēļ iznāca neregulāri;
 • oficioza apjoms – ļoti dažāds. Piemēram, laikā no 1922. gada līdz 1934. gada daudziem numuriem bija viena lapa, atsevišķi numuri bija apjomīgi, pat līdz 60 lappušu biezi.

 ________________________________________________

1. Pagaidu Valdības Vēstnesis”//14.12.1918. Avots: periodika.lv Skatīt: http://periodika.lv/periodika2-viewer/view/index-dev.html#panel:pp|issue:/p_001_wawe1918n001|article:DIVL16|issueType:P

2. Turpat.

3. 1918.-1920. gads Latvijas Republikas Pagaidu valdības sēžu protokolos, notikumos, atmiņās. - 122. lpp.

4. Pagaidu Valdības Vēstnesis”//14.12.1918. Avots: periodika.lv