Atvērta grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”

2019. gada 13. jūnijs

Foto: Santa Sāmīte. Attēlā: (no kreisās) Laura Šāberte, Ronalds Rožkalns, Santa Slokenberga, Liene Elizabete Tauriņa, Linda Strazdiņa, Niāra Zālīte, Ilze Vilka un Agnese Gusarova

Ceļu pie lasītājiem sākusi oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” apgādā izdotā grāmata “Pacientu tiesību likuma komentāri”. Grāmata ir fundamentāls autoru kolektīva darbs, kas skaidro ar likumu aizsargātās pacienta tiesības un sagaidāmo rīcību no ārstniecības personām to īstenošanā un veicināšanā.

“Pacienta tiesību likums nav nekas cits, kā likumdevēju sniegts skaidrojums par to, kā nodrošināt cilvēka cieņas principu ārstniecībā. Tas ir apzināts likumdevēja solis - atjaunot pacientam viņa balsi, kas viņam reiz tika iedota. Un, dodot šo balsi, likumdevējs nevienā mirklī nav vēlējies nedz mazināt ārstniecības personas nozīmi pacientu dzīvē, nedz dažādo ārstniecības personu profesijas prestižu ikdienā,” grāmatas atvēršanas pasākumā 12. jūnijā norādīja grāmatas līdzautore un zinātniskā redaktore Dr.iur. Santa Slokenberga.

Pacientu tiesību likums ir nacionālais tiesību pamatakts pacientu tiesību jomā. Tādējādi jaunā grāmata būs noderīgs palīgs ikvienam interesentam, sekmējot pacientu aktīvu līdzdalību savas veselības aprūpē un veicinot izpratni par ārstniecības personu pienākumiem. Komentārs ir veidots, ievērojot lietotāju dažādību un atšķirīgu priekšzināšanu apjomu tiesību zinātnē.

S. Slokenberga: “Uz šo dienu, 2019. gadā, Pacientu tiesību likums ir grozīts vairākas reizes. Autoru ieskatā šīs normas ne tikai ir nepilnīgas, bet to noskaidrošanai ir nepieciešama ārkārtīgi smalka juridiska māksla. Ja tās ir neskaidras vai pretrunīgas un nepieciešams jurists, lai saprastu, ko norma nozīmē, tad jājautā, vai tas ir taisnīgi, ka mēs sagaidām, ka pacientu tiesības tiks ievērotas?”

Komentāru mērķis ir sniegt izpratni par likuma normu saturu un to piemērošanas jautājumiem, ņemot vērā atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.

Šī grāmata ir nopietns mēģinājums būtisku veselības aizsardzības sistēmas daļu aplūkot caur cilvēktiesību prizmu. Šāda pieeja izriet no Satversmes, jo demokrātiskas tiesiskas valsts galvenā vērtība ir cilvēks. Tādēļ cilvēka cieņai ir jābūt galvenajai pieejai, kā raudzīties uz veselības aizsardzību,” grāmatas  priekšvārdā uzsver prof. Ph. D. Ineta Ziemele, Satversmes tiesas priekšsēdētāja.

Izdevums tapis Dr.iur. Santas Slokenbergas zinātniskajā redakcijā. Komentāru autori: Agnese Gusarova, Ronalds Rožkalns, Santa Slokenberga, Olita Staņislavska, Linda Strazdiņa, Laura Šāberte, Liene Elizabete Tauriņa, Ilze Vilka un Niāra Zālīte.

Katrs panta komentārs satur divas pamata daļas. Pirmā daļa sniedz izpratni par komentējamā panta jēgu, tiesisko ietvaru un mērķi, bet komentāra otrā daļa veltīta panta saturiskajai analīzei. Tās mērķis ir skaidrot attiecīgās normas būtiskākos satura un piemērošanas jautājumus, paturot prātā atsevišķas aktualitātes ārstniecības personu ikdienas darbā.

Papildinformācijai:

Kellija Dadzīte 
Oficiālā izdevēja „Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.dadzite@lv.lv
www.lv.lv