Privātuma politika

Oficiālā izdevēja "Latvijas Vēstnesis" sniegtie pakalpojumi tiek nodrošināti atbilstoši šādai privātuma politikai. 
VSIA “Latvijas Vēstnesis” Rīkojums Nr. A1-5/21. Aktualizēts: 2022. gada 31. marts.

SJSC "Latvijas Vēstnesis" Privacy Policy (EN)

VSIA “LATVIJAS VĒSTNESIS” PRIVĀTUMA POLITIKA

Rīga

SATURA RĀDĪTĀJS

1. Par “Latvijas Vēstnesi”

2. “Latvijas Vēstneša” darbības ar personas datiem
      2.1. Datu apstrādes nolūks
      2.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats
      2.3. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība
              2.3.1. Personas identifikācija
              2.3.2. Atbildes sniegšana
              2.3.3. Saziņa ar datu subjektu
              2.3.4. Tiesības atteikt informācijas sniegšanu
      2.4. Datu apstrāde uz “piekrišanas pamata”
      2.5. Informācija, ko “Latvijas Vēstnesis” sniegs, ja personas dati nav iegūti no datu subjekta
      2.6. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas
      2.7. Datu glabāšanas termiņi
      2.8. Profilēšana
      2.9. Komerciālie paziņojumi
      2.10. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm
      2.11. Datu apstrāde komercdarbības nolūkā

3. Datu subjekta tiesības:
      3.1. Saņemt informāciju
      3.2. Piekļūt saviem datiem
      3.3. Iesniegt sūdzību
      3.4. Iebilst pret datu apstrādi
      3.5. Prasīt datu labošanu
      3.6. Prasīt datu dzēšanu (tiesības “tikt aizmirstam”)
      3.7. Prasīt datu pārnešanu
      3.8. Prasīt datu apstrādes ierobežošanu

4. Izņēmumi datu subjekta tiesību īstenošanā

1. Par “Latvijas Vēstnesi”

Saskaņā ar Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas likumu (turpmāk – OPTIL) VSIA “Latvijas Vēstnesis” (turpmāk – “Latvijas Vēstnesis”) ir Latvijas Republikas oficiālais izdevējs, kas īsteno valsts politiku oficiālās publikācijas un tajā ietvertās informācijas sistematizācijas jomā un, veicinot privātpersonu izpratni par normatīvajos aktos noteiktajām tiesībām un pienākumiem, kā arī sabiedrības līdzdalību un normatīvo aktu kvalitāti, nodrošina vienotu valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformu. 

"Latvijas Vēstnesis" funkcijas ir:

 1. izdod oficiālo izdevumu "Latvijas Vēstnesis" un nodrošina tā pieejamību tīmekļa vietnē vestnesis.lv
 2. sistematizē tiesību aktus un nodrošina to pieejamību tīmekļa vietnē likumi.lv
 3. uztur valsts un tiesiskās informācijas un pilsoniskās izglītības portālu "Cilvēks. Valsts. Likums" tīmekļa vietnē lvportals.lv
 4. izdod tiesībpolitikas, tiesību piemērošanas un juridiskās tālākizglītības specializēto žurnālu "Jurista Vārds" un uztur tā tīmekļa vietni juristavards.lv
 5. uztur Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu, kā arī nodrošina tajā esošās informācijas arhivēšanu; 
 6. izplata valsts operatīvo informāciju ārkārtējās situācijas laikā un, ja nepieciešams, citos gadījumos; 
 7. izdod iespieddarbus, organizē pasākumus un veic citas nepieciešamās darbības, lai nodrošinātu šajā pantā minēto uzdevumu izpildi.  

Plašāka informācija par “Latvijas Vēstneša” pamatdarbību ir pieejama tā tīmekļa vietnē lv.lv.

Kontaktinformācija:

VSIA “Latvijas Vēstnesis”
Vienotais reģistrācijas numurs: 40003113794
Juridiskā adrese: Bruņinieku ielā 41, Rīga, LV-1011, Latvija
T.: +371 67310675
E-pasts: info@lv.lv

Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija:

Datu aizsardzības speciālists: Jānis Frīdmanis
Tālr. +371 67898735; mob. tālr. + 371 20 100 800
E-pasts: datuaizsardziba@lv.lv

2. “Latvijas Vēstneša” darbība ar personas datiem

“Latvijas Vēstnesis” savā darbībā, pildot likumā noteiktās funkcijas, ievēro likumdevēja noteikto kārtību, tostarp Vispārīgo datu aizsardzības regulu 2016/679, kas tiek piemērota no 2018. gada 25. maija. Tās kontekstā, vērtējot “Latvijas Vēstneša” darbību, vēršam uzmanību uz datu apstrādes nolūku un tiesisko pamatu.

2.1. Datu apstrādes nolūks

Kā personas datu Apstrādātājs “Latvijas Vēstnesis”:

 • nodrošina oficiālo publikāciju, izdodot Latvijas Republikas oficiālo izdevumu “Latvijas Vēstnesis”, kas pieejams tīmekļa vietnē vestnesis.lv,
 • nodrošina tiesību aktu sistematizāciju, kas pieejami Latvijas tiesību aktu vietnē likumi.lv.

Kā personas datu apstrādes Pārzinis “Latvijas Vēstnesis”:

 • nodrošina LV portāla darbību (pieejams lvportals.lv);
 • izdod žurnālu “Jurista Vārds” (pieejams gan drukātā, gan elektroniskā formātā juristavards.lv);
 • izdod juridisko literatūru (lv.lv/gramatas).

Ja “Latvijas Vēstnesis” nolems izmantot datu subjektu datus citam mērķim, nekā tas sākotnēji bija paredzēts, pirms personas datu apstrādes uzsākšanas (jaunajam mērķim), “Latvijas Vēstnesis” informēs datu subjektu par plānoto datu apstrādes nolūku, dodot datu subjektam tiesības iebilst pret šādu tā personas datu apstrādi.

2.2. Datu apstrādes tiesiskais pamats

Apstrādes tiesiskie pamati, kas izriet no Vispārīgās datu aizsardzības regulas (turpmāk − Regulas):

 • lai izpildītu uzdevumu, ko “Latvijas Vēstnesis” veic sabiedrības interesēs, vai īstenotu Pārzinim likumīgi piešķirtās pilnvaras (Regulas 6. panta e) apakšpunkts);
 • lai izpildītu uz Pārzini attiecināmu juridisku pienākumu (Regulas 6. panta c) apakšpunkts);
 • “Latvijas Vēstnesis” leģitīmo interešu ievērošanai (Regulas 6. panta f) apakšpunkts);
 • lai izpildītu datu subjekta lūgumu noslēgt līgumu vai jau noslēgtā līguma izpildes nolūkā (Regulas 6. panta b) apakšpunkts);
 • uz datu subjekta piekrišanas pamata (Regulas 6. panta a) apakšpunkts).

Apstrādes tiesiskie pamati, kas izriet no šādiem Latvijas Republikas tiesību aktiem:

2.3. Iesniegumu un sūdzību izskatīšanas kārtība

2.3.1. Personas identifikācija

Lai izskatītu datu subjekta iesniegumu vai sūdzību, “Latvijas Vēstnesim” ir jāpārliecinās par datu subjekta identitāti (identitātes apstiprināšanai).

Par identificētu pieprasījumu (identificētu personu) “Latvijas Vēstnesis” uzskata personu, kas “Latvijas Vēstnesī” vērsusies vienā no šādiem veidiem:

 • ir ieradusies personīgi un uzrādījusi personu apliecinošu dokumentu;
 • ir nodevusi sūtījumu “Latvijas Vēstnesim” ierakstīta pasta sūtījuma veidā;
 • ir izmantojusi zvērināta tiesu izpildītāja vai zvērināta notāra pakalpojumus dokumentu piegādē un izsniegšanā;
 • ir nosūtījusi pieprasījumu parastā pasta sūtījumā no Ieslodzījumu vietu pārvaldes kontrolē esošajām ieslodzījumu vietām vai cita veida personas brīvību ierobežojošām iestādēm, kur datu subjekts jau iepriekš ir identificēts un tam ir ierobežota rīcības un pārvietošanās brīvība;
 • iesniegusi pieprasījumu, nosūtot to uz “Latvijas Vēstneša” e-adresi;
 • iesūtījusi pieprasījumu, izmantojot drošu elektronisko parakstu, uz “Latvijas Vēstneša” e-pasta adresi info@lv.lv;
 • iesūtījusi pieprasījumu, autorizējoties portālā latvija.lv.

Vienkāršā pasta sūtījumā (izņemot šīs politikas 2.3.1. punktā paredzēto izņēmumu) un e-pasta vēstules veidā iesūtītā informācija nenodrošina personas identifikāciju, un šādā gadījumā “Latvijas Vēstnesis” lūgs datu subjektam nodrošināt papildu identitātes apstiprināšanu.

Ja datu subjekts atteiksies sevi identificēt vai neveiks identifikāciju “Latvijas Vēstneša” noteiktajā kārtībā un laikā, “Latvijas Vēstnesis” ir tiesīgs atteikt pieņemt datu subjekta iesniegumu vai izpildīt pieprasījumu. Atsakot pieņemt datu subjekta iesniegumu, “Latvijas Vēstnesis”, ja tas būs iespējams, atgriezīs datu subjektam visus iesniegtos dokumentus. Gadījumos, ja dokumentu atgriešana nav iespējama, “Latvijas Vēstnesis” neatgriezeniski iznīcinās visus iesūtītos materiālus un datus.

2.3.2. Atbildes sniegšana

Pieprasīto informāciju “Latvijas Vēstnesis” sniedz ne vēlāk kā mēneša laikā no pieprasījuma saņemšanas dienas. Pieprasījuma izpildi, ņemot vērā šī pieprasījuma sarežģītību vai citus pamatotus iemeslus, “Latvijas Vēstnesis” var pagarināt uz diviem mēnešiem, par ko iesniedzējs tiks informēts atsevišķi.

2.3.3. Saziņa ar datu subjektu

“Latvijas Vēstnesis” ar datu subjektu sazināsies, izmantojot kontaktinformāciju, ko datu subjekts pats ir iesniedzis “Latvijas Vēstnesim” (piemēram: telefona numurs, e-pasta adrese, pasta adrese u.c.), kā arī izmantojot lietotnes paziņojumus (notifikācijas) visās “Latvijas Vēstneša” uzturētajās tīmekļa vietnēs.

Saziņu par pakalpojumu līgumsaistību izpildi “Latvijas Vēstnesis” veic uz noslēgtā līguma pamata (izmantojot līgumā norādīto kontaktinformāciju).

Saziņai ar datu subjektu “Latvijas Vēstnesis” var izmantot arī informāciju, kas pieejama publiskajā informācijas telpā (tīmeklī).

2.3.4. Tiesības atteikt informācijas izsniegšanu

Gadījumi, kad “Latvijas Vēstnesis” var atteikt datu subjektam informācijas sniegšanu par datu apstrādi:

 • ja “Latvijas Vēstnesis” nevar identificēt iesniedzēju un pēc “Latvijas Vēstneša” pieprasījuma datu subjekts nav sevi papildus identificējis. Identifikācijas kārtība ir aprakstīta šīs politikas 2.3.1. punktā;
 • ja datu subjekta pieprasījumi ir acīmredzami nepamatoti vai pārmērīgi (vairākkārtēji atkārtoti) un pēdējā gada laikā datu subjektam jau ir izsniegta identiska satura informācija un ziņu saturs kopš pēdējās izsniegšanas nav mainījies;
 • ja datu subjekta dati ir publiski pieejami oficiālās publikācijas saturā;
 • ja datus “Latvijas Vēstnesis” ir apstrādājis Apstrādātāja statusā (atbilstoši šīs politikas 2.1. punktam), šādā gadījumā “Latvijas Vēstnesis” pārsūtīs datu subjekta iesniegumu pēc piekritības pārzinim (publikācijas iesniedzējam), par ko informēs datu subjektu.

2.4. Datu apstrāde uz “piekrišanas pamata”

Datu subjekta brīva izvēle ir sniegt piekrišanu personas datu apstrādei gadījumos, kad datu apstrādei nav cita tiesiskā pamata. Piekrišanu var dot jebkādā veidā, ko nodrošina “Latvijas Vēstnesis”, tai skaitā tā izveidotajos portālos un citās tīmekļa vietnēs (piemēram, jaunumu saņemšanas pierakstīšanas formas, atsauksmes iesniegšanai, atbildes saņemšanai, komunikācijas veida izvēlei ar “Latvijas Vēstnesi” u.c.).

Lai izbeigtu turpmāku datu subjekta personas datu apstrādi, datu subjektam ir tiesības atsaukt tā doto piekrišanu tādā pašā veidā, kādā tā dota, vai saskaņā ar šīs politikas 2.3. punktu.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādi, kas veikta tajā laikā, kad datu subjekta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

2.5. Informācija, ko “Latvijas Vēstnesis” sniegs, ja personas dati nav Iegūti no datu subjekta

“Latvijas Vēstnesim” oficiālās publikācijas nodrošināšanai personas dati pamatā tiek saņemti no trešajām personām (piemēram, no Latvijas Republikas Uzņēmumu reģistra, zvērinātiem notāriem, zvērinātiem tiesu izpildītajiem u. c.). Tikai gadījumos, kad datu subjekts personīgi iesniedz iesniegumu par oficiālās publikācijas izsludināšanu, dati ir iegūti tieši no paša datu subjekta.

“Latvijas Vēstnesis” sniegs Regulā noteikto informāciju attiecībā uz datu subjekta personas datu ieguvi no trešajām personām, ja vien nepastāvēs kāds no šīs politikas 4. punktā minētajiem izņēmumiem.

Oficiālās publikācijas izsludināšanas procesā iesniegtie personu dati tiek izsludināti atbilstoši iesniedzēju (pārziņu) iesniegtajiem publikāciju tekstiem.

Katrs pārzinis pirms datu nodošanas izsludināšanai oficiālajā izdevumā izvērtē publicējamo personas datu mērķi, apjomu un tiesisko pamatu.

“Latvijas Vēstnesis” neizvērtē iesniegto personas datu apjomu, datu apstrādes minimizēšanas priekšnosacījumus u.c., kā arī tas nav tiesīgs iejaukties iesniegtās publikācijas tekstā, patstāvīgi to mainīt vai labot (OPTIL 11. panta 1. daļa).

2.6. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

Datu saņēmēju kategorijas ir vispārējs apzīmējums datu saņēmējiem, ja nav iespējams precīzi definēt vai norādīt konkrētos saņēmējus (piemēram, pakalpojumu sniedzēji, pasta komersanti, sistēmas uzturētāji, pētījumu veicēji u. c.).

“Latvijas Vēstnesis” Apstrādātāja statusā nodrošina oficiālo publikāciju izsludināšanu un tiesību aktu sistematizāciju. Šī informācija, tai skaitā datu subjekta personas dati, ir publiskoti un jebkurai personai bezmaksas pieejami tīmekļa vietnēs vestnesis.lv un likumi.lv.

Datu publiskošanas rezultātā to saņēmēji var būt jebkuras fiziskas vai juridiskas personas Eiropas Savienībā un ārpus tās.

“Latvijas Vēstnesis” var nodot datu subjektu datus trešajām personām, ja šāda nepieciešamība izriet no “Latvijas Vēstneša” pamatdarbības (piemēram, oficiālo publikāciju atkalizmanototājiem (OPTIL 18. pants), informācijas apstrādes sistēmu uzturētājiem, pasta komersantiem, kas veic publikāciju apliecinājumu, rēķinu u. c. dokumentācijas piegādi datu subjektiem u.c.).

2.7. Datu glabāšanas termiņi

“Latvijas Vēstnesim” saskaņā ar OPTIL 12. panta otro daļu ir uzlikts pienākums – nodrošināt oficiālās publikācijas nemainīgumu un iespēju pārliecināties par šādā publikācijā izsludinātās informācijas nemainīgumu no tās publicēšanas brīža. Līdz ar to:

 • iegūtie personas dati, kas tiek izsludināti oficiālajā publikācijā, tiek uzglabāti bez termiņa ierobežojuma (mūžīgi);
 • personas datus, kas saitīti ar oficiālās publikācijas nodrošināšanu, bet nav iekļauti pašā publikācijas tekstā (piemēram, iesniedzēja, maksātāja dati u.c.), Oficiālais izdevējs uzglabās 10 (desmit) gadus no oficiālās publikācijas izsludināšanas brīža. Šāds termiņš noteikts saistībā ar vispārējo civiltiesisko prasījumu noilgumu, kā arī ar kompetento iestāžu tiesībām iegūt informāciju, kas saistīta ar oficiālās publikācijas izsludināšanu;
 • sabiedriskās drošības un īpašuma apsardzības nolūkā veiktie videonovērošanas ieraksti tiks uzglabāti 2 nedēļas no ieraksta izdarīšanas dienas;
 • informācijas sistēmu auditācijas pieraksti tiks uzglabāti saskaņā ar normatīvajos aktos noteikto minimālo glabāšanas termiņu;
 • masu informācijas līdzekļu publikācijas, kas publicētas, lai īstenotu tiesības uz vārda brīvību un tiesībām uz informāciju, publiski būs pieejamas neierobežotu laika periodu.

2.8. Profilēšana

Saistībā ar oficiālās publikācijas izsludināšanu “Latvijas Vēstnesis” neveic datu subjektu datu profilēšanu un nepieņem automatizētus lēmumus par datu subjektiem.

“Latvijas Vēstnesis”, nodrošinot savu informatīvo pakalpojumu uzturēšanu, veic apmeklējuma statistisko uzskaiti vietnēs lv.lvvestnesis.lvlikumi.lvlvportals.lvjuristavards.lv. Šī procesa ietvaros tiek profilēti to apmeklētāji (neiejaucoties apmeklētāju privātumā), izmantojot sīkdatnes, kas nerada personu tiesību aizskārumu.

Plašāka informācija par sīkdatņu izmantošanu ir pieejama katrā attiecīgajā tīmekļa vietnē: 

2.9. Komerciālie paziņojumi

Saziņu par komerciāliem paziņojumiem par “Latvijas Vēstneša” sniegtajiem pakalpojumiem (piemēram, žurnāla “Jurista Vārds” abonentu informēšana par abonēšanas kampaņu, jaunāko juridisko literatūru u.c.) veic saskaņā ar ārējos normatīvajos aktos noteikto kārtību vai saskaņā ar datu subjekta piekrišanu.

Datu subjekta dotā piekrišana komerciālu paziņojumu saņemšanai ir spēkā līdz tās atsaukumam.

2.10. Personas datu nodošana uz trešajām valstīm

“Latvijas Vēstnesis” neveic datu nodošanu trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

2.11. Datu apstrāde komercdarbības nolūkā

“Latvijas Vēstnesis”, pamatojoties uz OPTIL deleģējumu, ir tiesīgs veikt komercdarbību kas izpaužas kā žurnāla “Jurista Vārds” izdošana, drukātās juridiskās literatūras (grāmatu) izdošana, komercreklāmas izplatīšana u.c. Komercdarbība cita starpā tiek realizēta arī e-komercijas veidā, nodrošinot pircējiem iespēju iegādāties “Latvijas Vēstneša” komerciālos produktus tiešsaistē tīmekļa vietnē e-veikalā: abonementi, žurnāli, juridiskā literatūra

Minēto darbību ietvaros tiek veikta fizisko personu (pircēju un maksātāju) datu apstrāde. Veicot pirkumus tiešsaistē, pircējam ir pienākums iepazīties ar grāmatu iegādes noteikumiem un šo privātuma politiku.

Pircēja dati, veicot pirkuma reģistrāciju, tiek apstrādāti, pamatojoties uz:

“Latvijas Vēstnesis”, nodrošinot tiešsaistes maksājumu pakalpojumu, veic datu apstrādi saskaņā žurnāla “Jurista Vārds” abonēšanas noteikumiem,  un grāmatu un žurnālu iegādes noteikumiem.

Ja pirkuma darījums ir noticis veiksmīgi, “Latvijas Vēstnesis” no kredītiestādes, kura veica maksājumu (trešā persona), saņem maksātāja datus par pirkuma veikšanu (piemēram, maksātāja vārds, uzvārds, personas kods, maksājumu kartes numurs, maksātāja konta numurs u.c.).

Iegūtie dati tiek apstrādāti un uzglabāti saskaņā ar normatīvo aktu noteiktajām prasībām 10 gadus no to iegūšanas brīža.

Ja pirkuma darījums nenotika (neveiksmīga transakcija vai cits iemesls), “Latvijas Vēstnesis” saglabās pircēja pieteikuma datus līdz nākamajai darba dienai un sazināsies ar pircēju apstākļu noskaidrošanai. Datu apstrāde šādā gadījumā ir pamatota ar Regulas 6. panta 1. punkta f) apakšpunktu – pārziņa leģitīmo interesi. Leģitīma interese šādā gadījumā izpaužas kā “Latvijas Vēstneša” komercproduktu tirdzniecības veicināšana, iespējamo kļūdu tirdzniecības procesā novēršana, pircēja apmierinātības nodrošināšana, “Latvijas Vēstneša” augstas kvalitātes servisa nodrošināšana.

Iegūtos personas datus no trešajām pusēm “Latvijas Vēstnesis” nenosūta uz trešajām valstīm.

3. Datu subjekta tiesības

3.1. Saņemt informāciju

Lai realizētu datu subjekta tiesības saņemt informāciju par tā personas datu apstrādi, datu subjektam ir jāvēršas ar rakstveida iesniegumu, tajā norādot pieprasījuma būtību, “Latvijas Vēstnesī” (iesniedzēja identifikācijas veidi norādīti šīs politikas 2.3.1. punktā).

“Latvijas Vēstnesis”:

 • sniegs atbildi šīs politikas 2.3. punktā noteiktajā kārtībā un termiņos un/vai paziņos par datu subjekta iesnieguma pārsūtīšanu atbildīgajam pārzinim;
 • atbildēs datu subjektam par iesniegumā prasīto pēc būtības;
 • nosūtīs atbildi tādā veidā, kā datu subjekts būs norādījis iesniegumā, vai tādā pašā veidā, kādā iesniegums tika saņemts.

3.2. Piekļūt saviem datiem

Šīs tiesības paredz datu subjekta tiesības saņemt atbildi no “Latvijas Vēstneša”, vai iesniedzēja dati tiek apstrādāti. Piekļūt saviem datiem − tās ir datu subjekta tiesības iegūt savus datus (nevis dokumentus, to atvasinājumus vai citu personu datus). Kārtība, kādā datu subjekts ir tiesīgs iegūt savus datus, ir noteikta šīs politikas 2.3. punktā.

3.3. Iesniegt sūdzību

Datu subjektam ir tiesības pieteikt sūdzību par tā personas datu apstrādi, ja datu subjekts saskata pārkāpumu attiecībā uz tā pamattiesību un pamatbrīvību ievērošanu.

Datu subjektam ir tiesības iesniegt pamatotu sūdzību oficiālās publikācijas iesniedzējam (datu apstrādes pārzinim) un gadījumā, ja datu subjekta prasījums netiks apmierināti, Uzraudzības iestādei (Datu valsts inspekcijai).

Uzraudzības iestāde, kurā datu subjektam ir tiesības vērsties saistībā ar personas datu apstrādes pārkāpumiem:

“Datu valsts inspekcija”
Kontaktinformācija: dvi.gov.lv

3.4. Iebilst pret datu apstrādi

Datu subjektam ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi. Datu subjekta iebildumi tiks izskatīti saskaņā ar 2.3. punktā noteikto kārtību.

3.5. Prasīt datu labošanu

“Latvijas Vēstnesim” nav tiesību labot tādus personas datus, kas iekļauti oficiālajā publikācijā vai attiecas uz oficiālās publikācijas izsludināšanu vai apstrādi (piemēram, datu subjekta deklarētās dzīvesvietas adrese, personas kods (tā maiņas gadījumā), norēķinu dati par oficiālās publikācijas apmaksu u. c.), kā arī attiecībā uz datu apstrādi žurnālistikas vajadzībām.

Datu subjektam ir tiesības prasīt savu datu labošanu vienīgi attiecībā uz turpmāko datu apstrādi (piem., telefona numurs, e-pasta adrese, dzīvesvietas adrese u. c.).

3.6. Datu dzēšana jeb tiesības “tikt aizmirstam”

Šādas tiesības datu subjekts var realizēt, vēršoties pie datu apstrādes pārziņa ar iesniegumu vai sūdzību par datu subjekta personas datu apstrādi, iesniegumā argumentējot datu apstrādes nesamērīgu iejaukšanos datu subjekta privātajā dzīvē. “Latvijas Vēstnesis” šādus datus dzēsīs, pamatojoties uz datu pārziņa (datu iesniedzēja) vai uzraudzības iestādes (Datu valsts inspekcijas) lēmumu.

3.7. Prasīt datu pārnešanu

“Latvijas Vēstnesis” nodrošinās datu subjekta personas datu pārnešanu, ja uz šādām tiesībām nebūs attiecināmi izņēmumi, kas noteikti Regulā vai nostiprināti citos tiesību aktos. Datu subjekta tiesību ierobežojumi ir minēti šīs politikas 4. punktā.

3.8. Prasīt datu apstrādes ierobežošanu

Datu apstrādes ierobežošana ir iespējama tikai, ja šādu pieprasījumu ir iesniedzis datu apstrādes pārzinis (informācijas iesniedzējs) un tas ir pamatots.

4. Izņēmumi datu subjekta tiesību īstenošanā

Fizisko personu datu apstrādes likuma 28.pants nosaka, ka Regulas 16., 17., 18., 19. 20., un 21. pantu nepiemēro, ja personas dati ir apstrādāti oficiālās publikācijas nodrošināšanai. Tas nozīmē, ka datu subjekts nav tiesīgs pieprasīt sekojošu darbību veikšanu ar tā personas datiem:

 • labošana (Regulas 16. pants),
 • dzēšana (tiesības būt aizmirstam) (Regulas 17. pants),
 • apstrādes ierobežošana (Regulas 18. pants),
 • pienākums ziņot par jūsu datu labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu (Regulas 19. pants),
 • pārnesamība (Regulas 20. pants),
 • nav jāņem vērā datu subjekta iebildumi attiecībā uz automatizētu individuālu lēmumu pieņemšanas ierobežošanu (Regulas 21. pants).

Tiesības uz datu dzēšanu nav realizējamas saistībā ar oficiālās publikācijas izsludināšanu un tās publisku pieejamību, izņemot situāciju, kad oficiālajā publikācijā izsludinātā informācija rada lielāku iejaukšanos personas privātajā dzīvē nekā sabiedrības tiesības (ieguvums) attiecībā uz oficiālās publikācijas nemainīgumu.

Saskaņā ar Fizisko personu datu apstrādes likuma 28.panta 2.daļu, oficiālajā izdevumā publicētos personas datus oficiālā izdevuma izdevējs dzēš, pamatojoties uz Datu valsts inspekcijas lēmumu un/vai pārziņa pamatotu lēmumu, ka šo datu publicēšana oficiālajā izdevumā neatbilst Regulas noteikumiem..

Fizisko personu datu apstrādes likuma 32.pants nosaka, ka Regulas normas, izņemot tās 5.pantu (ievērojot personas datu apstrādes principus), nepiemēro, ja personas dati ir apstrādāti žurnālistikas, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām.

Prasījumi par datu apstrādes pārtraukšanu un/vai dzēšanu saistībā ar datu apstrādi žurnālistikas, mākslinieciskām vai literārām vajadzībām ir iesniedzami normatīvajos aktos noteiktajos termiņos un gadījumos, ja ir aizskartas datu subjekta tiesības uz privātās dzīves neaizskaramību un ja pastāv tādas datu subjekta intereses, kurām nepieciešama aizsardzība un kuras ir svarīgākas par sabiedrības interesēm.

“Latvijas Vēstnesim” ir tiesības veikt izmaiņas Privātuma politikā. “Latvijas Vēstnesis” saglabā Privātuma politikas iepriekšējās redakcijas. Privātuma politikas aktuālā versija un iepriekšējās redakcijas ir pieejamas “Latvijas Vēstneša” tīmekļa vietnē lv.lv.