Izdots Latvijā pirmais visaptverošais pētījums par franšīzes tēmu

2009. gada 4. novembris

Informāciju sagatavoja VSIA „Latvijas Vēstnesis”

Latvijā pirmais fundamentālais zinātniskais pētījums par franšīzes tēmu. Tā kodolīgi var raksturot Viktorijas Jarkinas grāmatu “Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri”, kuras temats ir ļoti nozīmīgs komerctiesību teorijai un praksei.

Ar 2010.gada 1.janvāri stājas spēkā Komerclikuma D daļa “Komercdarījumi”, kurā līdztekus citiem komercdarījumiem regulēts arī franšīzes līgums. Tādēļ jo īpaši nozīmīga un aktuāla ir nupat izdotā V. Jarkinas monogrāfija “Franšīze teorijā un praksē. Komerclikuma franšīzes līguma nodaļas komentāri”, kurā autore analizē franšīzi kā tiesību kopumu, ko franšīzes devējs par atlīdzību piešķir franšīzes ņēmējam. Grāmatā detalizēti izvērtēts franšīzes regulējums ne tikai Eiropas Savienības tiesībās, bet arī Eiropas Savienības dalībvalstīs, Ziemeļamerikā un citviet pasaulē.

Autore aplūko franšīzes līgumu, kas ir franšīzes dibināšanas tiesiskais pamats, analizē franšīzes līguma vietu civiltiesisko līgumu sistēmā, vērtē praksē sastopamos franšīzes līguma veidus, izsmeļoši apraksta franšīzes līguma dalībnieku tiesības un pienākumus, kā arī komentē franšīzes līguma normatīvo regulējumu Komerclikumā.

„Lai gan ar franšīzi saistītie tiesību jautājumi mūsu valstī jau ir pētīti, līdzšinējās publikācijas par franšīzi ir bijušas veltītas franšīzes līguma vispārīgam apskatam vai arī atsevišķu jautājumu analīzei,” priekšvārdā raksta Kaspars Balodis, LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors, norādot, ka grāmata ir „vērtīga ne vien kā zinātniskais darbs, bet arī praktiski izmantojams pētījums. Tā neapšaubāmi atvieglos juristu darbu, piemērojot franšīzi reglamentējošās tiesību normas.”

Grāmatu laidis klajā VSIA „Latvijas Vēstnesis” Grāmatu apgāds. Monogrāfija domāta tiesību zinātņu bakalaura, maģistra un doktora programmu studentiem, tiesnešiem, advokātiem, praktizējošiem juristiem un komersantiem, kā arī ikvienam citam interesentam.

Grāmatu apgāds izdod juridisko literatūru un normatīvo aktu krājumus. Aktuālākos izdevumus var aplūkot portāla LV.LV sadaļā „Grāmatas”.

Papildinformācijai:
Gita Kronberga, Grāmatu apgāds
www.lv.lv , sadaļa „Grāmatas”
T.: 67298833
gita.kronberga@lv.lv