Iznācis "Jurista Vārda” tematiskais laidiens par aktualitātēm administratīvajā procesā tiesā

2020. gada 15. decembris

Foto: Santa Koha

Jaunais, 15. decembra, žurnāla “Jurista Vārds” tematiskais numurs veltīts administratīvajam procesam tiesā, un to  redakcija veidojusi sadarbībā ar Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentu.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2020. gada 15. decembra laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12288 Ieskatu tematiskā laidiena saturā var gūt ievadrakstā “Administratīvais process tiesā: prakse, skaidrojumi, komentāri”, kas ikvienam interesentam ir pieejams bez maksas.

Tematiskā žurnāla rakstu autori ir praktiķi jeb Senāta Administratīvo lietu departamenta senatori, zinātniski analītiskie padomnieki, tiesnešu palīgi un tiesas darbinieki, un tas būs praktisks palīgs visiem, kas saskaras ar administratīvo procesu tiesā. Tā, piemēram, senatore Ieva Višķere un padomniece Santa Savina rakstā par administratīvā akta pamatojuma maiņas aizliegumu sniedz ieskatu, kāda ir Administratīvā procesa likuma 250. panta otrajā daļā ietvertā aizlieguma tiesai mainīt iestādes pieņemtā lēmuma pamatojumu jēga un loma tiesas kontroles nodrošināšanā.

Publikācijā “Pilna sprieduma neesība lietā kā pamats sprieduma atcelšanai administratīvajā procesā” raksta autores skaidro, ka pilna sprieduma neesība lietā ir viens no Administratīvā procesa likumā paredzētajiem absolūtajiem pamatiem zemākas instances tiesas sprieduma atcelšanai, un secina, ka ir būtiski situāciju novērtēt kopsakarā ar vispārīgo administratīvā procesa regulējumu un principiem.

Raksta “Aktuālā prakse Administratīvā procesa likuma 104. panta trešās daļas piemērošanā” mērķis ir iepazīstināt lasītājus ar pēdējā gada laikā pieņemtajiem būtiskākajiem Senāta nolēmumiem, kuros paustas atziņas par administratīvajai tiesai piešķirtās kompetences pašai veikt tiesību normu hierarhijas kontroles īstenošanu vai kuros veikta šī kontrole.

Savukārt senatora palīdze Laura Vigupe aplūko tiesas kompetenci pierādījumu vērtēšanā lietās, kurās rakstveida pierādījumus pamatā veido medicīniskie dokumenti.

Padomniece Kristīne Zemīte analizē nepilngadīgās personas viedokļa noskaidrošanu. Lietās par aizgādības tiesību pārtraukšanu un atjaunošanu, ko izskata administratīvās tiesas, nolēmums skar arī nepilngadīgo personu (bērnu), par kuras aizgādību tiek lemts.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” var abonēt vai iegādāties, kontaktējoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

Par “Jurista Vārdu”

Nedēļas žurnāls „Jurista Vārds” ir lielākais periodiskais, specializētais, tieslietām veltītais izdevums Latvijā. Tas šobrīd ir lielākais un nozīmīgākais Latvijas juristu neklātienes domu apmaiņas forums un profesionālās tālākizglītības instruments, kā arī būtiskākais informācijas avots par norisēm tieslietās. “Jurista Vārds” ir daļa no oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” valsts, pilsoniskās un tiesiskās informācijas platformas.

Papildinformācijai:

Kellija Virse
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 22113792
kellija.virse@lv.lv
www.lv.lv