"Jurista Vārda" tematiskais dubultlaidiens veltīts veselības tiesībām

2021. gada 27. aprīlis

Foto: Santa Koha

Veselība ir viena no cilvēka pamattiesībām, par kuru pēdējā gada laikā rakstām, runājam un dzirdam salīdzinoši jaunā perspektīvā. Tāpēc šodien, 27. aprīlī, redakcijas ciešā sadarbībā ar Rīgas Stradiņa universitāti iznācis žurnāla "Jurista Vārds" tematiskais dubultnumurs par veselības tiesībām – to aktualitāti un daudzpusību.

Viss žurnāla “Jurista Vārds” 2021. gada 27. aprīļa laidiens elektroniski pieejams šeit: https://juristavards.lv/zurnals.php?laidiens_id=12308

"Šis “Jurista Vārda” tematiskais izdevums ir īpašs, jo tajā atspoguļojas Rīgas Stradiņa universitāti pārstāvošo autoru un redakcijas sadarbība nolūkā ne tikai lasītājiem ilustrēt salīdzinoši jaunās tiesību zinātnes apakšnozares starpdisciplinaritāti, bet arī iepazīstināt – gan praktiski, gan teorētiski – ar aktuāliem zinātniska rakstura jautājumiem veselības tiesību jomā," norāda tematiskā laidiena viesredaktore RSU Juridiskās fakultātes docente, doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” vadītāja Ph.D Karina Palkova.

Žurnāla jaunākajā numurā aplūkotas dažādas tēmas:

  • Izglītības un zinātnes ministrijas Izglītības departamenta eksperte, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorante Mg. iur., Mg. paed. Sanita Vanaga vērsusi uzmanību uz bāriņtiesas kompetenci bērna veselības aprūpes pakalpojumu nodrošināšanā;
  • RSU Juridiskās fakultātes docentes Dr. iur. Ingas Kudeikinas un Rīgas Psihiatrijas un narkoloģijas centra ārstes psihiatres, LU Medicīnas fakultātes lektores, RSU doktora studiju programmas “Juridiskās zinātnes” doktorantes Mg. iur. Marinas Losevičas veidotajā publikācijā tiek aplūkoti jautājumi par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu tiesisko tvērumu un tā izpildīšanā sastopamajām problēmām;
  • RSU Juridiskās fakultātes viesdocētājs, SIA “Rīgas Austrumu klīniskā universitātes slimnīca” Juridiskās daļas vadītājs Mg. iur. Eduards Broks analizē pacientu prioritizēšanas tiesiskos aspektus nacionālās tiesību sistēmas ietvaros, lai atbildētu uz jautājumu, vai pacientu prioritizēšana ir likumiski pieļaujama;
  • RSU vecākās pasniedzējas Dr. iur. Līgas Mazures publikācija par pacientam ar vakcināciju radītā kaitējuma civiltiesiskajām sekām;
  • RSU Juridiskās fakultātes viesdocētājas, Starptautiskās Sporta tiesību asociācijas (IASL) valdes locekles Ph.D. Karinas Zalcmanes raksta mērķis ir analizēt ārvalstu pieredzi par dopinga lietošanas un/vai citu antidopinga noteikumu pārkāpumu kriminalizēšanu sportā, lai novērtētu, vai spēkā esošs tiesiskais regulējums Latvijā joprojām ir pietiekami stabils;
  • RSU Juridiskās fakultātes asociētā profesora p.i. Dr. iur. Alda Lieljukša publikācijas mērķis ir izpētīt cēloņsakarības jautājumus ar ārstniecību saistītās lietās kriminālprocesā un administratīvajā procesā.

Nākamais "Jurista Vārda" laidiens iznāks 11. maijā.

Interesentiem! Tematisko “Jurista Vārdu” (izdevējs – VSIA "Latvijas Vēstnesis") var abonēt vai iegādāties, sazinoties ar Lasītāju servisu:

Žurnālu kiosks: https://www.juristavards.lv/zurnals.php?mode=visi

(!) “Jurista Vārda” saturu veido oriģināldarbi, kurus sargā autortiesības. Jebkāda žurnālā, tostarp žurnāla elektroniskajā versijā juristavards.lv, publicēto rakstu (tai skaitā brīvpieejai atvērto publikāciju) pārpublicēšana pieļaujama tikai ar redakcijas rakstveida atļauju. Citēšanas gadījumā atsauce uz “Jurista Vārdu” ir obligāta, vienlaikus norādot arī pirmpublikācijas vietu un laiku.

 

Papildinformācijai:
Adelīna Anna Ziemele
Oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis”
Sabiedrisko attiecību speciāliste
T.: +371 67310675
Mob.: +371 26710004
adelina.ziemele@lv.lv
www.lv.lv