„Jurista Vārds” rīko piekto pētniecisko darbu konkursu

2010. gada 14. septembris

Informāciju sagatavoja „Jurista Vārds” redakcija

Žurnāls “Jurista Vārds” meklē talantus tiesību zinātnē un aicina jaunos juristus līdz 5. oktobrim iesniegt darbus pētniecisko darbu konkursam.

Jau piekto gadu tiek izsludināts "Jurista Vārda" rīkotais pētniecisko darbu konkurss. Šī konkursa mērķis ir veicināt juristu diskusiju par tiesību teoriju un praksi Latvijā, tajā iesaistot jaunos juristus, kā arī atbalstīt Latvijas jauno tiesībzinātnieku pirmos soļus tiesību zinātnē.

Pašiem konkursantiem dalība šajā pasākumā savukārt ir vērtīga vismaz divos aspektos: pirmkārt, uzdrīkstēšanās atdot savu darbu pieredzējušu tiesību zinātnieku un praktiķu stingrajam vērtējumam kā savas pašapziņas un savā ziņā pat drosmes pārbaude; otrkārt, gadījumā, ja darbs tiek godalgots un publicēts „Jurista Vārdā”, tas ir lielisks jaunā censoņa vārda pieteikums Latvijas juristu vidē. „Domājams, ka mūsdienu darba tirgū šāds panākums var izrādīties arī noderīgs fakts jurista biogrāfijā kā radošuma, uzņēmības un centības apliecinājums potenciālā darba devēja acīs,” uzsver žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte.

Tāpat kā iepriekšējos gados arī šogad jaunie juristi un tieslietu studenti konkursam var iesniegt gan speciāli rakstītu darbu, gan arī studiju procesā tapušu pētniecisku darbu (tajā skaitā bakalaura darbu, diplomdarbu un maģistra darbu, kas aizstāvēts ne agrāk par 2009. gadu).

Pieteikumu un rekomendāciju papīra formātā ar parakstu oriģināliem darba autors iesniedz žurnāla "Jurista Vārds" redakcijā līdz 2010. gada 5. oktobrim (pieteikumu un rekomendāciju nevar iesniegt elektroniskā formātā):

  • personiski - redakcijā Rīgā, Bruņinieku ielā 36, tālr. 67310680;
  • pa pastu - adrese: "Jurista Vārds", Rīgā, Bruņinieku ielā 36, LV-1011 (pasta zīmogs - ne vēlāk par 5. oktobri).

Iesniegtos darbus vērtēs "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī redakcijas pieaicinātie eksperti.

Atbildes uz interesējošajiem jautājumiem par konkursu var iegūt, arī sazinoties ar organizatoriem (e-pasts: gatis.litvins@lv.lv).

"Jurista Vārda" redakcija aicina jaunos juristus un tieslietu studentus iesniegt savus pētījumus konkursam!

Papildinformācijai:
T.: 67310680
E-pasts: juristavards@lv.lv
www.juristavards.lv

Uzziņai par žurnālu „Jurista Vārds” (e-versija: www.juristavards.lv)

Nedēļas žurnāls "Jurista Vārds" ir lielākais juridiskais preses izdevums Latvijā un plašākais juristu neklātienes forums. Tā mērķis ir veicināt tiesiskas domas un prakses attīstību, kā arī atspoguļot Latvijas tiesību sistēmas izaugsmi, piedāvājot vietu atklātai un kritiskai lietpratēju domu apmaiņai par tiesību sistēmas aktuālajām problēmām. Vienlaikus žurnāls ir svarīgs profesionālās informācijas avots praktiķiem un tiesību zinātniekiem un neaizstājams palīgs jurisprudences studentiem. Žurnāls iznāk otrdienās.