Noskaidroti Latvijas tiesībnieku jaunie talanti

2013. gada 19. novembris

Foto: Boriss Koļesņikovs, Jurista Vārds Žurnāla “Jurista Vārds” astotā pētniecisko darbu konkursa dalībnieku, darbu zinātnisko vadītāju, žūrijas locekļu un rīkotāju kopīgs foto svinīgā apbalvošanas pasākuma noslēgumā 2013. gada 12. novembrī

Šodien žurnālā "Jurista Vārds" publicēti 2013.gada pētniecisko darbu konkursa uzvarētāji. Konkurss notika jau astoto gadu, un tā ir Latvijā vienīgā nacionāla mēroga individuālu rakstudarbu sacīkste jaunajiem juristiem, kurā var piedalīties jebkuras augstskolas studenti vai absolventi.

 

 

Vērtēta tiek piedāvātā pētījuma un tajā izvirzīto secinājumu oriģinalitāte un argumentācija, saistība ar tiesību praksi, kā arī latviešu valodas un lietotās juridiskās terminoloģijas precizitāte.

 "Jurista Vārda" galvenā redaktore Dina Gailīte:

„Organizēt šo jauno tiesībnieku konkursu redakciju mudina vairāki apsvērumi. Pirmkārt, žurnāls tādā veidā meklē jaunus talantus Latvijas jurisprudencē, kas varētu kļūt par "Jurista Vārda" rakstu autoriem. Otrkārt, žurnāls tiek popularizēts jaunās paaudzes lasītāju vidū. Treškārt, dalība, un vēl jo vairāk - uzvara konkursā, ļauj jaunajiem Latvijas tiesībniekiem sevi spilgti pieteikt darba tirgū tieslietu nozarē. Visbeidzot, un tas ir būtiskākais ieguvums no šī pasākuma, - "Jurista Vārda" konkurss ir vērtējams arī kā ieguldījums nacionālās tiesību zinātnes un tādējādi arī Latvijas tiesību sistēmas attīstībā kopumā.”

Jau otro gadu tiek pārstāvētas dažādas augstskolas. 2011. gadā no 22 dalībniekiem 20 pārstāvēja LU Juridisko fakultāti, turpretī šogad konkursā piedalījās Latvijas Universitātes, Rīgas Stradiņu universitātes, Daugavpils Universitātes, Biznesa augstskolas "Turība" un Rēzeknes Augstskolas studenti. Tradicionāli lielākais darbu skaits tika iesniegts starptautisko tiesību sekcijā, tomēr šogad iepriekš nepieredzēti liels darbu skaitu tika iesniegts krimināltiesību sekcijā. Abās sekcijās iesniegti 11 darbi (parasti krimināltiesību sekcijā vidēji bija pieci).

 Iesniegtos darbus vērtēja "Jurista Vārda" zinātniski konsultatīvā padome un redakcija, kā arī pieaicinātie eksperti un konkursa atbalstītāju pārstāvji. Pamatojoties uz konkursa žūrijas vērtējumu, katrā sekcijā atsevišķi tika noteikti uzvarētāji, kā arī piešķirtas veicināšanas balvas. Darbi tika vērtēti arī kopumā - salīdzinot visus darbus, noteikts pētījums, kas ieguva pirmo vietu.

  •  Par uzvarētāju civiltiesību sekcijā tika atzīta V. Kalniņa ar darbu "Tiesiskās aizsardzības līdzekļu salīdzinājums priekšlikumā Regulai par vienotajiem Eiropas tirdzniecības noteikumiem un Civillikumā", kuru konkursam rekomendēja LU Juridiskās fakultātes profesors Dr.habil.iur. Kalvis Torgāns, bet darba vadītājs ir LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. Jānis Kārkliņš.
  •  Starptautiskajās un Eiropas Savienības tiesībās visaugstāko žūrijas novērtējumu saņēma D. Pudelis par darbu "Suverēna defolta starptautiski tiesiskie aspekti", kuru konkursam rekomendēja tā zinātniskais vadītājs LU Juridiskās fakultātes lektors Māris Lejnieks. Darba zinātniskais konsultants ir LU Juridiskās fakultātes asociētais profesors Dr.iur. Artūrs Kučs.
  •  Valststiesību sekcijā par uzvarētāju tika atzīta E. Semeņuka par darbu "Vietējās pašvaldības teritorijas plānošanas dokumenti un personas tiesības to izstrādes un pieņemšanas procesā". Darbu konkursam rekomendēja tā zinātniskā vadītāja LU Juridiskās fakultātes profesore Dr.iur. Ilma Čepāne.
  •  Krimināltiesībās visvairāk punktu saņēma J. Janums par darbu "Ar datoru saistīta krāpšana: aktuālās problēmas". Darbu konkursam rekomendēja tā zinātniskā vadītāja LU Juridiskās fakultātes docente Dr.iur. Diāna Hamkova.
  •  Tiesību teorijas un vēstures sekcijā par labāko tika atzīts A. Stupina darbs "Tiesību normu abstraktums kā risinājums pārlieku detalizēta tiesiskā regulējuma un "normu plūdu" novēršanai". Darbu konkursam rekomendēja tā zinātniskais vadītājs LU Juridiskās fakultātes docents Dr.iur. Jānis Pleps.
  •  Konkursa kopvērtējumā pirmo vietu šogad dalīja divi konkursanti - Latvijas Universitātes studenti D. Pudelis un J. Janums. Abi ieguva vienādu punktu skaitu un līdzvērtīgi atzinīgu vērtējumu.

 

 Konkursa uzvarētāji ik gadu saņem arī vērtīgas balvas. Šogad tie bija žurnāla "Jurista Vārds" abonementi, kā arī VSIA "Latvijas Vēstnesis"  un VAS "Tiesu namu aģentūra" apgādā izdotā juridiskā literatūra.

 

"Latvijas Vēstneša" informācija