Oficiālais izdevējs nostiprina kvalitātes pārvaldības sistēmu

2016. gada 25. aprīlis

Foto: Santa Sāmīte. Oficiālais izdevējs strādā atbilstoši divu ISO standartu prasībām: 1) ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības" un 2) ISO / IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības".

VSIA “Latvijas Vēstnesis” kvalitātes pārvaldības sistēma ir veiksmīgi pārsertificēta. Tā atbilst jaunās ISO 9001:2015 standarta versijas prasībām.

“Latvijas Vēstnesis” kopš 2004. gada strādā atbilstoši ISO kvalitātes vadības sistēmas standarta prasībām, un šogad sertificēts arī atbilstoši jaunajai ISO 9001:2015 versijai. Jaunajā standarta versijā būtisks akcents tiek likts uz procesu risku apzināšanu un to izvērtēšanu.

Auditoru atzinums - kvalitātes pārvaldības sistēma tiek uzturēta atbilstoša ISO 9001:2015 standarta prasībām.

Tāpat ikgadējā auditā tika uzraudzīta informācijas drošība un tās atbilstība standarta prasībām. Auditori secinājuši, ka oficiālā izdevēja uzturētā e-vide tiek uzturēta saskaņā ar ISO 27001:2013 prasībām.

Integrētā vadības sistēma

Oficiālais izdevējs „Latvijas Vēstnesis” savā vadības sistēmā ir integrējis divu standartu principus, kā arī ievēro Eiropas Kvalitātes vadības fonda izcilības modeļapamatnostādnes.

Vispirms „Latvijas Vēstnesis” ieviesa kvalitātes vadības sistēmu (KVS, 2004. gads), bet, gatavojoties oficiālās elektroniskās publikācijas ieviešanai, pilnveidojās un ieviesa arī informācijas drošības sistēmu (IDS, 2009. gads). Abas kopā veido integrēto vadības sistēmu.

Oficiālais izdevējs strādā atbilstoši divu ISO standartu prasībām.

  1. ISO 9001:2015 "Kvalitātes pārvaldības sistēmas. Prasības"

      Sertifikāts derīgs līdz 29.04.2019.

  1. ISO / IEC 27001:2013 "Informācijas tehnoloģijas - Drošības tehnikas - Informācijas drošības vadības sistēmas - prasības"

      Sertifikāts derīgs līdz 19.10.2018.

Starptautiski atzīti sertifikāti apliecina, ka „Latvijas Vēstneša” integrētā vadības sistēma ir sistemātiska. To katru gadu auditē (uzrauga) gan pašu auditori, gan neatkarīgi eksperti, kas sistēmu atzīst par atbilstošu attiecīgā vadības sistēmas standarta prasībām.

ISO standarti

Starptautiski noteikumi jeb ISO standarti nosaka principus, kādi būtu jāievēro, lai

  • sasniegtu vēlamos rezultātus un uzlabotu jau esošo vadības sistēmu; 
  • nodrošinātu dokumentu un to aprites drošību;
  • palīdzētu saskatīt kļūdas;
  • noteikt piemērotāko ceļu uz pilnveidošanos.


Šo principu ieviešanu, uzturēšanu un darbības pilnveidošanu apliecina sertifikāti. Pārsertifikācija notiek ik pēc trim gadiem. Liela nozīme šajā procesā ir darbinieku attieksmei pret savu darbu, izpratnei par darba rezultāta nozīmību un iestādes pamatvērtībām – uzticamību, precizitāti un kvalitāti.

 

“Latvijas Vēstneša” informācija