Par advokāta izslēgšanu no advokatūras

2009. gada 20. novembris

Informāciju sagatavoja „Jurista Vārds” redakcija

2. oktobrī Administratīvā rajona tiesa pieņēma spriedumu, ar kuru apmierināja Viktora Tihonova pieteikumu par Latvijas Zvērinātu advokātu padomes 2008. gada 7. oktobra lēmuma atcelšanu. Ar to padome bija nolēmusi V. Tihonovu izslēgt no zvērinātu advokātu rindām. Šodien nācis klajā žurnāla „Jurista Vārds” jaunais numurs, kurā publicēti komentāri par aktuālo Administratīvās rajona tiesas spriedumu un tiesas procesu.

„Par tiesnešu, advokātu un citu juridisko profesiju ētikas jautājumiem arvien biežāk un skaļāk tiek runāts gan juristu aprindās, gan arī visā sabiedrībā. Tiek diskutēts ne tikai par pārkāpumiem pēc būtības, bet arī par procesu, kā persona tiek disciplināri sodīta un kā tā var aizstāvēt savas iespējami aizskartās tiesības un tiesiskās intereses. Līdz šim vislielākās neskaidrības bija par Latvijas Republikas Advokatūras likuma regulējumu. Pastāv dažādi viedokļi, vai zvērinātu advokātu var izslēgt no zvērinātu advokātu skaita ar Latvijas Zvērinātu advokātu padomes vai Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas Disciplinārlietu komisijas lēmumu. Beidzot arī tiesa ir devusi vērtējumu šim regulējumam,” raksta „Jurista Vārds”.

Līdz raksta publicēšanas dienai žurnālā „Jurista Vārds” 2. oktobra spriedums vēl nav stājies likumīgā spēkā.

Tiesa nevērtēja lietu pēc būtības, bet apmierināja V. Tihonova pieteikumu, pamatojoties uz procesuālo noteikumu pārkāpumiem. Tiesa atzina, ka nevis ar Disciplinārlietu komisijas lēmumu, bet Latvijas Zvērinātu advokātu padomes lēmumu zvērināts advokāts tiek izslēgts no advokatūras. Līdz ar to attiecībā uz V. Tihonovu ir nokavēts disciplinārsoda uzlikšanas termiņš.

Komentārus par Administratīvās rajona tiesas spriedumu un tiesas procesu žurnālam „Jurista Vārds” sniedza V. Tihonovs un zvērināta advokāte Guna Kaminska.

V. Tihonovs uzskata, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome ir gājusi divu advokātu faktiskā pavadā, lemjot par viņa izslēgšanu. Viņaprāt, apzināti radīts šķietams disputs par to, vai Disciplinārlietu komisijas lēmums par advokāta izslēgšanu ir galīgs administratīvais akts vai starplēmums. Faktiski nekādu strīdu nav, un tiem arī nevajadzētu būt. Likuma normas šajā jautājumā ir pietiekami skaidras, un arī tiesu prakse nekā citādi nerisina jautājumus par administratīvo aktu un tā dabu.

Savukārt G. Kaminska uzskata, ka spriedums taisīts, ignorējot Advokatūras likuma normas. Disciplinārlietu komisija ir Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijas, nevis Latvijas Zvērinātu advokātu padomes institūcija. Tādēļ  ar Disciplinārlietu komisijas lēmumu netiek radītas sekas iestādes (proti, Latvijas Zvērinātu advokātu padomes) iekšienē, bet gan Latvijas Zvērinātu advokātu kolēģijā kopumā. Viņasprāt, Disciplinārlietu komisijas lēmums par disciplinārsoda (izslēgšanas no zvērinātu advokātu skaita) uzlikšanu ir uzskatāms par administratīvo aktu, jo tas rada tiesiskās sekas. Būtisks ir apstāklis, ka Latvijas Zvērinātu advokātu padome nav tiesīga pārvērtēt Disciplinārlietu komisijas lēmumu, bet tai ir jāizdod obligātais administratīvais akts – šajā gadījumā jāizslēdz konkrētais advokāts no zvērinātu advokātu skaita.

Publikāciju lasiet 20. oktobra numurā. Žurnāla elektroniskā versija: www.juristavards.lv

Papildinformācijai:
Žurnāla „Jurista Vārds” galvenā redaktore Dina Gailīte
T.: 67310680
E-pasts: juristavards@lv.lv
www.juristavards.lv