Paziņoti žurnāla “Jurista Vārds” 16. studentu konkursa uzvarētāji

2021. gada 8. decembris

8. decembrī hibrīdrežīmā notika “Jurista Vārda” 16. pētniecisko darbu konkursa apbalvošanas pasākums. Klātesot konkursa dalībniekiem no trīs Latvijas augstskolām, žūrijas komisijas locekļiem un redakcijas pārstāvjiem, tika paziņoti sešu sekciju uzvarētāji, galvenās balvas ieguvējs, kā arī tika pasniegta Cerību balva. Vienlaikus, ievērojot iesniegto darbu lielo skaitu un augsto kvalitāti, šogad par vairākiem darbiem tika piešķirtas arī veicināšanas balvas.

Šogad kopumā tika iesniegti 45 darbi, no kuriem 39 darbi sacentās konkursa vispārīgajā daļā, bet 6 darbi pretendēja uz Frīdriha Georga fon Bunges Cerību balvu. Darbi konkursa vispārīgajā daļā tika vērtēti piecās sekcijās, t.i., krimināltiesību sekcijā, civiltiesību un administratīvo tiesību sekcijā, tiesību teorijas un vēstures sekcijā, starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā, kā arī medicīnas tiesību sekcijā. Konkursanti pārstāvēja trīs augstskolas: Latvijas Universitāti, Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmiju un Rīgas Stradiņa universitāti.

Augstāko novērtējumu savā sekcijā ieguva šādi autori un to darbi:

  1. Krimināltiesību sekcijā – Dāvids Gurevičs ar darbu “Pierādījumu pieļaujamība kriminālprocesā un tās ietekme uz pamattiesībām”;
  2. Civiltiesību un administratīvo tiesību sekcijā – Linda Lielbriede ar darbu “Pagaidu noregulējuma piemērošanas problemātika publisko iepirkumu lietās”;
  3. Tiesību teorijas un vēstures sekcijā – Odrija Margene ar darbu “Šaubu jēdziena izpratne, saturs un nozīme juridiskajā diskursā” un Samanta Jurāne ar darbu “Bērna ievietošana glābējsilītē un tās tiesiskās sekas”;
  4. Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijā – Ieva Šņepste ar darbu “Pagaidu aizsardzības līdzekļi Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Satversmes tiesā”;
  5. Medicīnas tiesību sekcijā – Elza Timule ar darbu “Telemedicīnas tiesiskais regulējums un īstenošanas problēmas Latvijas Republikā”.

Savukārt veicināšanas balvas tika pasniegtas:

  1. Jānim Počam par darbu “Preču zīmes reģistrācijas absolūtie atteikuma pamati”;
  2. Renātei Luīzei Cietvīrai par darbu “Attaisnojošs spriedums”;
  3. Elīzai Marijai Roshofai par darbu “Digitālo platformu tirgus varas novērtēšana”;
  4. Esterei Kozlinskai par darbu “Sabiedrības tiesības kritizēt tiesu kā tiesību uz vārda brīvību elements”.

Izvērtējot visu sekciju uzvarētāju darbus, “Jurista Vārda” redakcija par konkursa galvenās balvas (Kalvja Torgāna balva) ieguvēju izvēlējās Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekcijas uzvarētāju Ieva Šņepsti ar darbu “Pagaidu aizsardzības līdzekļi Eiropas Cilvēktiesību tiesā un Satversmes tiesā”.

Konkursa uzvarētāji saņēma žurnāla ”Jurista Vārds“ abonementu 2022. gadam, kā arī žurnāla oficiālā izdevēja “Latvijas Vēstnesis” un Tiesu namu aģentūras dāvāto juridisko literatūru. Tāpat sekciju uzvarētāji saņēma balvas no attiecīgās sekcijas atbalstītājiem. Krimināltiesību sekciju atbalstīja zvērināta advokāta Saulveža Vārpiņa birojs, Civiltiesību un administratīvo tiesību sekciju atbalstīja “ZAB Rödl & Partner Legal”, Tiesību teorijas un vēstures sekciju atbalstīja “ZAB Eversheds Sutherland Bitāns”, Starptautisko tiesību un Eiropas Savienības tiesību sekciju atbalstīja “ZAB Vilgerts”, savukārt Medicīnas tiesību sekciju atbalstīja “ZAB Rode un partneri”. Konkursa galvenās balvas ieguvēja dāvanā saņēma naudas balvu.

Šogad otro reizi pētniecisko darbu konkursā tika izveidota atsevišķa sekcija arī jaunākajiem tiesību zinātņu studentiem – Baltijas civiltiesību “tēva” Frīdriha Georga fon Bunges vārdā nosauktā Cerību balva. Šajā sekcijā veicināšanas balva tika piešķirta Artūram Šuspānam par darbu “Citas lietas no lietas ar trūkumiem nošķiršanas problemātika pirkuma līgumā” un Agrim Ratnikam par darbu " Valsts ilgtspējīgas attīstības koncepts korelācijā ar pamattiesībām". Savukārt augstāko žūrijas novērtējumu un Bunges Cerību balvu ieguva Stefi Pinsone ar darbu “Ar klimata pārmaiņām saistītas sūdzības iesniegšana Eiropas Cilvēktiesību tiesā”. Šajā sekcijā konkursanti saņēma ZAB “Rödl & Partner Legal” sagādātas veicināšanas balvas.

Pasākums norisinājās "zaļajā" režīmā, ievērojot visas epidemioloģiskās drošības prasības.

Papildinformācijai:
Viktorija Soņeca
žurnāla ”Jurista Vārds"
tieslietu redaktore
Mob.: +371 24946899
viktorija.soneca@lv.lv
juristavards.lv