Sadarbība

Dalība profesionālajās organizācijās

Oficiālais izdevējs “Latvijas Vēstnesis” ir dalībnieks sekojošās profesionālajās organizācijās:

 1. Latvijas Preses izdevēju asociācija;
 2. Latvijas Informācijas un komunikācijas tehnoloģijas asociācija (LIKTA).

Tāpat “Latvijas Vēstnesis” ik gadu pārstāv Latviju Eiropas Oficiālo izdevēju forumā.

Eiropas Oficiālo izdevēju forums

(European Forum of Official Gazettes)

Forums ir neformāla, koleģiāla struktūra, ko veido Eiropas Savienības dalībvalstu un kandidātvalstu oficiālos izdevumus pārstāvošās izdevējorganizācijas un Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis. Tajā Eiropas Savienības Publikāciju birojs nodrošina arī Foruma sekretariāta funkcijas. Uzaicinātie oficiālie izdevēji no trešajām valstīm Foruma darbā piedalās kā novērotāji.

Forums ir dibināts 2004. gadā ar mērķi veicināt pieredzes un labās prakses apmaiņu Eiropas oficiālo izdevēju starpā. “Latvijas Vēstnesis” Forumā piedalās kopš tā dibināšanas.

Reizi gadā Foruma dalībnieki tiekas gadskārtējā sanāksmē, lai kopīgi diskutētu par jaunākajām attīstības tendencēm, demonstrētu panākto tehnoloģisko progresu un risinātu citus ar oficiālās publikācijas funkcijas īstenošanu saistītus jautājumus. Foruma 2011. gada sanāksme notika Rīgā. To organizēja “Latvijas Vēstnesis”.

Foruma darbs starp sanāksmēm notiek ekspertu darba grupās. “Latvijas Vēstnesis” ir piedalījies tādās darba grupās kā “Tekstu autentiskums”, “Datu ieguve no pirmavota”, “Piekļuve oficiālajiem izdevumiem un tiesību aktiem – finansēšanas modeļi”, “Konsolidēšana”, “Piekļuve tiesībām”.

Plašāka informācija par Forumu, tā statūtiem un oficiālajiem izdevējiem citur Eiropā pieejama Foruma mājaslapā.

Kopējs valstu tiesību aktu portals – N-Lex

N-Lex portāls sniedz piekļuvi Eiropas Savienības dalībvalstu nacionālajiem tiesību aktiem, nodrošinot piekļuvi centrālajam meklētājam, kas savienots ar attiecīgo valstu datubāzēm. Piekļuvi Latvijas tiesību aktiem nodrošina “Latvijas Vēstnesis”.

Vienotais tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portāls (TAP portāls)

Vienotā tiesību aktu projektu (turpmāk TAP) izstrādes un saskaņošanas portāla izveides mērķis ir Ministru kabineta lēmumu pieņemšanas procesa modernizēšana, nodrošinot sabiedrībai pieejamāku līdzdalību un valsts pārvaldei efektīvāku un ātrāku TAP izstrādes un saskaņošanas procesu, kā arī sēžu vadības procesu pilnveidošana (darba kārtību projektu izstrāde un apstiprināšana, protokolu izstrāde un parakstīšana, rezolūciju gatavošana, Ministru kabineta sēdē pieņemto dokumentu pārvaldība), tai skaitā Ministru kabineta un Ministru kabineta komitejas sēžu, Valsts sekretāru sanāksmju organizēšanas un norises informācijas sistēmas funkcionalitātes pilnveidošana. 

VSIA “Latvijas Vēstnesis” saskaņā ar 2018. gada 26. aprīļa Sadarbības līgumu Nr. 2018/028, kas noslēgts ar Valsts kanceleju, projektā piedalās kā Sadarbības partneris. Sadarbības ietver šādas aktivitātes: 

 • tiešsaistes datu apmaiņas nodrošināšana (programmatūras izstrāde) starp TAP portālu un Oficiālo publikāciju un tiesiskās informācijas sistēmu (OPTIS); 
 • datu apmaiņas risinājumu abpusējā ieviešana; 
 • atbalsta sniegšana 5 darbības procesu pilnveidošanā: 
 • tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas process 
 • tiesību aktu projektu izstrādes uzdevumu izpildes kontroles process; 
 • tiesību aktu projektu apstiprināšanas un sēžu vadības  process (t.sk. ePortfelis) 
 • tiesību aktu projektu sabiedriskā apspriešana (līdzdalība); 
 • dalības sēdēs (t.sk. attālinātās), jautājumu izskatīšanas un balsošanas process. 
 • metodiskas palīdzības nodrošināšana datu apmaiņas izveidei starp TAP portālu un LV OPTIS, tādejādi uzlabojot TAP portāla un LV OPTIS funkcionalitāti un datu kvalitāti; 
 • atbalsts un dalība Projekta publicitātes pasākumos.

Vairāk par TAP portāla projektu – Valsts kancelejas mājaslapā 

Projekta numurs: Nr. 2.2.1.1/17/I/014 
Projekta kopējās izmaksas: 1 680 000 EUR (t. sk. ERAF finansējums  1 428 000 EUR, valsts budžeta finansējums 252 000 EUR).  
Īstenošana: 2018. gada 8. janv. – 2021. gada 7. okt.